Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” otrzymała od międzynarodowej organizacji Natural Mineral Waters Europe informację o wspólnej inicjatywie podjętej przez pięć krajów członkowskich – Austrię, Danię, Luksemburg, Holandię i Szwecję. Polega ona na wspólnym wystąpieniu do Komisji Europejskiej, dotyczącym planowanej zmiany aktualnie obowiązującej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (dyrektywa 94/62/WE zmieniona dyrektywą 2018/852).

Przedmiotem wystąpienia jest w szczególności zwrócenie uwagi na konieczność oparcia nadchodzących zmian o hierarchię sposobów postępowania z odpadami, tak aby przede wszystkim zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie przygotowywać je do ponownego użycia, a dopiero w dalszej kolejności poddawać recyklingowi. Wspomniane kraje członkowskie wnoszą również o ustanowienie ambitnych kryteriów dla projektowania opakowań oraz ich przydatności do recyklingu, które mają być jednocześnie prawnie wiążące dla wszystkich państw UE. Oczekują także wyznaczenia konkretnych i mierzalnych celów w zakresie ponownego użycia dla określonych grup produktów i sugerują wyraźne rozróżnienie pomiędzy teoretycznym i praktycznym rozumieniem pojęcia „ponowne użycie”. Wspólne wystąpienie dotyczy też przyszłego preferowania wysokiej jakości recyklingu, który zapobiega uzyskiwaniu produktów o mniejszej użyteczności, co może mieć zastosowanie względem butelek PET, których przetworzenie powinno prowadzić do powstania nowych butelek na napoje, a nie opakowań dla innych branż lub wyrobów tekstylnych. Pozostałe poruszone kwestie dotyczyły edukacji konsumentów, zasad prowadzenia selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, wymogów związanych z kontaktem opakowań z żywnością oraz ekomodulacji opłat wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Inicjatywa pięciu krajów członkowskich z pewnością została podjęta z troski o środowisko naturalne oraz w celu realizacji unijnych wymogów w zakresie recyklingu odpadów, jednakże obawę KIGPR budzi kolejna zapowiedź zaostrzenia przepisów prawnych, które już teraz w bardzo znaczący sposób oddziaływują na krajową branżę rozlewniczą.