Artykuł pochodzi ze strony IGI Food Law:
https://www.igifc.pl/unijny-wykaz-naturalnych-wod-mineralnych-opublikowany/

W styczniu tego roku IGI FOOD LAW zwróciło się z zapytaniem do Komisji Europejskiej, dlaczego nie jest realizowany obowiązek publikacji wykazu wód w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W odpowiedzi KE potwierdziła, że taki obowiązek powinien być realizowany i trwają prace w tym zakresie. Miło nam poinformować, że wykaz został właśnie opublikowany [1].

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 5 Dyrektywy w sprawie naturalnych wód mineralnych (NMW) [2] : „Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o przypadkach, w których dokonano uznania, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub cofnięcia takiego uznania. Wykaz wód uznanych za naturalne wody mineralne jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

Wykaz uznanych naturalnych wód mineralnych znajdował się na stronie internetowej Komisji Europejskiej i był regularnie uaktualniany (ostatnia aktualizacja jest z 2 maja 2022 r.). Jednak, poza publikacją sprzed ponad 10 lat, wykaz nie był publikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

Aktualizowany wykaz na stronie KE jest bardzo praktyczny, ale w sytuacji konieczności weryfikacji statusu NWM pojawia się pytanie o formalne znaczenie publikacji wyłącznie na stronie KE.

Przepisy unijne nie odnoszą się bezpośrednio do tego z jaką częstotliwością powinna być publikacja.

W Polsce ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne uregulowane jest w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [3]: „Główny Inspektor Sanitarny nie rzadziej niż raz w roku podaje do wiadomości, w formie obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne.”

Aktualne Obwieszczenie jest z 17 grudnia 2021 r. [4]

ZNACZENIE DLA FIRM

Publikacja wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym jest obowiązkowa. Ze względu na fakt, że w Polsce stosowne obwieszczenie publikowane jest praktycznie raz do roku, a na poziomie unijnym częstotliwość publikacji jest nieprzewidywalna, ponadto, zmiany w wykazie publikowanym na stronie KE są bardzo częste, może dojść do sytuacji, w której będą różnice pomiędzy wykazami.

W Polsce dostępny jest także w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej wykaz w formie elektronicznej[5], jednak nie jest on aktualny (stan na 8 marca 2021) i są w nim rozbieżności w stosunku do wykazu publikowanego w obwieszczeniu.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przeprowadzenia od tego roku odrębnej procedury w UK, przed wprowadzeniem NWM na ten rynek. Więcej na ten temat pisaliśmy:

Jeśli masz pytania dotyczące procedury uznania, znakowania i reklamy naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych oraz zasad wprowadzania do obrotu. Napisz do nas igifc@igifc.pl


Bibliografia:

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0518(01)&from=EN

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 164, str. 45).

[3] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

[4] Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne, (Dz. Urz. MZ z 2021 r. poz. 99).

[5] https://dane.gov.pl/en/dataset/2091,wykaz-wod-uznanych-za-naturalne-wody-mineralne/resource/28723/table?page=1&per_page=50&q=&sort=