Studia Podyplomowe dla pracowników firm rozlewniczych – istnieje możliwość dofinansowania studiów

Szanowni Państwo !
Z inicjatywy Rady Naukowej i Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”, planowane jest w roku 2018 uruchomienie 2-semestralnych Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności w zakresie właściwego przygotowania do pracy w przemyśle rozlewniczym oraz wiedzy i kompetencji niezbędnych do sprawnej realizacji zadań w tak specyficznej gałęzi przemysłu.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie zagadnień i problemów, które Państwa zdaniem powinny być uwzględnione w programie studium podyplomowego w ramach wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń.
Propozycje i sugestie prosimy przesłać e-mailem bezpośrednio do prof. Beniamina Więzika Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej do dnia 6 listopada 2017 r.
WAŻNA  INFORMACJA
Informacja dotycząca  możliwości pozyskania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe
 
Istnieje możliwość sfinansowania udziału pracowników w studiach podyplomowych i innych formach kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowaniem objęte jest każde szkolenie, które przyczyni się do podniesienia kompetencji personelu. Wsparcie to dotyczy m.in. szkolenia dla pracowników sektora przetwórstwa przemysłowego.
Poziom dofinansowania wynosi:
·        dla mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia,
·        dla pozostałych firm – 80% kosztów kształcenia.
Nie może to być jednak więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Kwota jaką można przeznaczyć na osobę to około 12.000 zł.
W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Powiatowe urzędy pracy ustalają zasady i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie  kształcenia ze środków KFS i udzielają wszelkich szczegółowych informacji w tych sprawach. Opracowują też właściwy formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia i udostępniają go na swojej stronie internetowej.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią, w rozumieniu prawa konkurencji UE, pomoc de minimis.
Realizacja postanowień umowy o dofinansowaniu kształcenia ze środków KFS podlega kontroli starosty/powiatowego urzędu pracy.
Stanisław Bizoń
Prezes Zarządu

Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”

iziwww.pl
Nowoczesne strony www