EFBW European Federation of Bottled Water
Europejska Federacja Wód Butelkowanych
Pan Frans Timmermans Pierwszy Vice Przewodniczący Komisji Europejskiej
Pan Karmenu Vella Komisarz Europejski ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa
1049 Bruksela Bruksela, dnia 14 lutego 2018

Dotyczy: Ostatnie komunikaty Komisji UE w sprawie wód butelkowanych

Szanowny Panie Pierwszy Vice Przewodniczący Timmermans, Szanowny Panie Komisarzu Vella,   Działamy w imieniu  26 stowarzyszeń zrzeszonych w naszej organizacji ,  Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych(EFBW).  Reprezentujemy ponad 550 producentów naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej z całej Europy. Większość producentów naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej to małe i średnie firmy sprzedające marki regionalne i lokalne. Zapewniają one bezpośrednie zatrudnienie dla 54 000 osób, często na obszarach wiejskich, gdzie możliwości znalezienia  zatrudnienia są niewielkie. EFBW z zadowoleniem przyjęła ostatni wniosek Komisji EuropejskiejCOM (2017) 753 finał, dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi . Jest faktem niezaprzeczalnym, że członkowie EFBW wspierają wszystkie inicjatywy mające na celu ułatwienie dostępu do wody i poprawę jakości wody dostępnej dla obywateli Unii Europejskiej. Jednakże, działając w imieniu naszych członków wyrażamy rozczarowanie i głęboki niepokój spowodowany ostatnimi komunikatami Komisji , wystosowanymi z okazji przyjęcia wniosku, które nie tylko zniechęcają do konsumpcji wody butelkowanej ,ale również przedstawiająwodę pitną (wodociągową)i wodę butelkowaną jako identyczne. Mamy nadzieję, że ta sytuacja jest jedynie wynikiem swego rodzaju błędnego zrozumienia stanu faktycznego. Przede wszystkim musimy pamiętać, że wszystkie rodzaje wody przyczyniają się do nawodnienia organizmu ludzkiego i jako takie nie powinny się nawzajem wykluczać. Dostępne dane pokazują, że konsumenci europejscy, a w szczególności dzieci i osoby starsze, nie zaspakajają w pełni swoich potrzeb w zakresie nawadniania organizmu, jak to określone zostało przez EFSA ¹. Ponadto, w obecnej sytuacji gdy mamy do czynienia z epidemią cukrzycy i otyłości , zwiększona konsumpcja wody ze wszystkich źródeł , powinna stanowić priorytet w ramach polityki zdrowia publicznego. Konsumenci europejscy doceniają  jakość  zarówno naturalnej wody mineralnej jak i wody źródlanej i cenią sobie możliwość dokonania wyboru w oparciu o ich specyficzny smak i skład mineralny .Woda z kranu (wodociągowa)  i europejska woda butelkowana nie konkurują ze sobą, ponieważnie są produktami porównywalnymi. W Europie 97% sprzedawanej wody butelkowanej stanowi naturalna woda mineralna lub woda źródlana pochodząca z jednego chronionego ujęcia podziemnego. Woda ta  jest butelkowana u źródła i nie jest  poddawana obróbce chemicznej. Zaś woda pitna może pochodzić z wielu różnych ujęć i w większości przypadków poddawana jest obróbce. W ustawodawstwie  UE stwierdza się , że „naturalna woda mineralna w sposób zdecydowany różni się od zwykłej wody pitnej ” (wodociagowej). Stąd też przedstawianie wody wodociągowej  i naturalnej wody mineralnej jako „identycznych”, gdzie ta pierwsza przedstawiana jest jedynie jako tańsza alternatywa dla tej drugiej ( jak to ma miejsce na przykład w arkuszu informacyjnym Komisji )nie odzwierciedla istoty poszczególnych produktów i wprowadza w błąd konsumentów. Kwestia ta jest regularnie podnoszona w trakcie rozpraw sądowych dotyczących porównań wody wodociągowej i naturalnej wody mineralnej (lub naturalnej wody źródlanej).    Wszystkie opakowania używane w przemyśle wód butelkowanych  w pełni nadają się do przetworzenia (recyklingu). Dotyczy to zarówno butelek szklanych , butelek z tworzywa PET jak i puszek aluminiowych. Trzeba podkreślić , że butelki po napojach z PET  są najczęściej zbieranymi iprzetwarzanymi produktami z plastiku w UE . Prawie 60% wszystkich plastikowych butelek PET wprowadzanych na rynek europejski jest obecnie zbieranych do przetworzenia³ . Członkowie EFBW bardzo poważnie traktują problem odpadów; opakowania nadające się do ponownego przetworzenia są cennym surowcem  który w żadnym przypadku nie powinien zaśmiecać naszych lądów i  oceanów. Nasza branża jest gotowa stać się siłą napędową i partnerem wszystkich podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami w celu upewnienia się , że wszystkie produkowane przez nas opakowania będą miały drugie życie. Producenci naturalnej wody mineralnej mają wieloletnie doświadczenie w zakresie zrównoważonego zarządzania i rygorystycznej ochrony źródeł. Wspólnie ze swoimi branżowymi partnerami, EFBW z dumą przyłączyła się do szeregu pionierskich inicjatyw oraz  finansowanych przez UE projektów badawczych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju takich jak : WATERPROTECT  (projekt H2020 w którym EFBW  będzie się dzielić  najlepszymi doświadczeniami producentów w zakresie ochrony wód podziemnych), POLYMARK  (projekt 7PR – opracowanie markera i czytnika optycznego w celu lepszego oddzielania polimerów dopuszczonych do kontaktu z żywnością od polimerów niedopuszczonych do kontaktu z żywnością) oraz współtworzenie EPBP (projektowanie dla recyklingu). Cztery lata temu EFBW zgłosiła  swój dobrowolny udział w pilotażowym projekcie zatytułowanym DG Environmenťs Product Environment Footprint(PEF) który jest zdecydowanie najbardziej zaawansowanym projektem EFBW od momentu powstania organizacji w roku 2004. Mamy nadzieję , że działając w duchu dobrej współpracy , będziemy mogli w przyszłości przyczynić się do realizacji jeszcze bardziej ambitnych projektów. Woda butelkowana stanowi istotne źródło zaopatrzenia w wodę w sytuacjach nagłej konieczności np.  na wypadek klęsk żywiołowych   oraz wszędzie tam gdzie dostawy wody komunalnej zostały odcięte lub została ona skażona. W przypadku trzęsień ziemi , powodzi czy suszy woda butelkowana odgrywa istotną rolę umożliwiając ludziom przeżycie. Nasza branża zawsze przekazuje bezpłatnie wodę ofiarom katastrof naturalnych. W obecnych czasach zwiększonych obaw o otyłość , cukrzycę i niewystarczające nawodnienie organizmu , naturalna woda mineralna i źródlana stanowi doskonałe narzędzie do rozwijania zdrowszych nawyków żywieniowych. Dlatego też uważamy , że komisja powinna wspierać ich konsumpcję i zmienić formułowane przez siebie komunikaty na temat wody butelkowanej. Bardzo dziękuję za uwagę i oczekuję na spotkanie z Państwem w najbliższym dogodnym dla Państwa terminie w celu omówienia przedstawionych problemów.   Z wyrazami szacunku, Jean-Pierre Deffis , Prezes EFBW  

Załącznik: Bezpieczna woda pitna dla wszystkich Europejczyków.   Do wiadomości: Vice Prezes Jyrki Katainen Komisarz Vytenis Andriukaitis    ¹ European Food Safety Authority [Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności] (2011). Opinia    naukowa w sprawie referencyjnych wartości spożycia (RWS) dla wody, EFSA J 8, 1459 1506.    ² Art. 2.1 Norma Codex dla naturalnych Wód Mineralnych, Codex STAN 108-1981 and Art. 1.1   'Definicja’ zawarty w Aneksie I do Dyrektywy 2009/54/EC z dnia 18 czerwca 2009 sprawie     wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych.    ³ Komunikat prasowy Petcore Europe (18.12.2017): Europejskie stawki na odbiór i przetwarzanie

opakowań PET uległy znaczącemu wzrostowi w roku 2016.