Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 maja 2020 nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych członkowi naszej Rady Naukowej Panu Rajmundowi Michalskiemu.

Prof. Rajmund Michalski w roku 1987 ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od tego czasu jest pracownikiem naukowym Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje m.in. zastosowania metod instrumentalnych (w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. Jest on autorem lub współautorem 25 książek i monografii, 52 rozdziałów w monografiach, 37 publikacji w czasopismach międzynarodowych z IF, 32 publikacji w innych recenzowanych czasopismach naukowych oraz 118 artykułów w czasopismach popularnonaukowych, w tym 3 w naszym czasopiśmie „Źródło” (Michalski R., „Chromatografia jonowa – szybka i precyzyjna metoda oznaczania jonów w wodach butelkowanych”, Źródło, 1/55, 2018, str.13-16; Michalski R., Możliwości i potrzeby analityczne, czyli możemy oznaczać wszystko wszędzie, ale po co?, Źródło, 1/57, 2019, 28-30 oraz Michalski R., „Tworzywa sztuczne. Problemy realne i medialne”, Źródło, 2/58, 2019, 26-31).

Odbył kilka staży naukowych, w tym roczny w Japonii na Uniwersytecie Tohoku (2000/2001), w Wiesbaden (1999, 2002), oraz w Rumunii, Hiszpanii i Grecji. Od roku 2007 jest przedstawicielem PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2024); dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1996). Od roku 2005 organizuje i przewodniczący Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Naukowych IPIŚ PAN. Jako nauczyciel akademicki pracował min. Na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach.