Szanowni Państwo,

Jestem profesorem chemii analitycznej pracujący na co dzień w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (Polska), a także członkiem Rady Naukowej Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Rozlewniczego (KIGPR https://kigpr.pl/) w Polsce, której Prezesem jest Pan Stanisław Bizoń. Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z nową propozycją EFSA (Re-evaluation of Bisphenol A (BPA)) i w imieniu KIGPR chciałbym przedstawić naszą opinię na ten temat.

Postępy w rozwoju chemii analitycznej i wiedza na temat nowych zagrożeń chemicznych są imponujące. Obecnie możemy oznaczać niemalże wszystko wszędzie. Pytanie tylko po co to robimy i czy ważniejsza jest fascynacja możliwościami technicznymi, czy realne zagrożenia jakie badane substancje stwarzają. Szczególnie gdy dotyczy to ekstremalnie niskich poziomów stężeń. Media żywią się różnymi sensacyjnymi doniesieniami na temat „nowych” substancji wykrywanych w różnych produktach czy w środowisku. Jeśli nie jest to udokumentowane odpowiednim komentarzem, takie informacje służą przede wszystkim straszeniu społeczeństwa i lobbowaniem za jakimś korzystnym rozwiązaniem. Sam pisałem na ten temat zarówno w czasopismach popularnonaukowym jakim jest wydawane przez KIGPR czasopismo „Źródło” (Michalski R., Analytics capabilities and needs – We can determine everything everywhere, but for what?Źródło, 1/57, (2019), pp28-30, in Polish), jak i w przypadku badania wód mineralnych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych (Kończyk, J., Muntean, E., Gęga, J., Frymus, A., Michalski R., Inorganic anions and cations in selected European bottled waters, Journal of Geochemical Exploration, 197, (2019), 27-36) oraz (Michalski R., Jablonska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Analysis of Commercially Available Bottled Water in Poland, Environmental Engineering and Management Journal, 17/7, (2018), 1667-1677).

W odniesieniu do nowej propozycji EFSA zatytułowanej „Re-evaluation of Bisphenol A (BPA)” nasza opinia jest następująca.

Ten bardzo obszerny 428 stronicowy (!!!) dokument zawierają dużo dobrze udokumentowanych danych na temat bisfenolu (toksyczność, ryzyko zdrowotne, występowanie, oznaczanie itp.). Nie podważamy strony merytorycznej pracy i uzyskanych wyników. Natomiast jako Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Rozlewniczego w Polsce wyrażamy obawy, że ten nowe regulacje bardzo niekorzystnie wpłyną na funkcjonowanie nie tylko naszej branży. Od wielu już lat trwa medialna kampania kojarząca negatywnie opakowania plastikowe z różnymi szkodliwymi substancjami, w tym mikroplastikiem czy bisfenolem. A przecież one występuje nie tylko tam, de facto są wszędzie, wystarczy tylko do jego wykrywania zastosować odpowiednio czułe metody i techniki analityczne. Zmiana dopuszczalnej wartości 100 000 razy w stosunku do obecnych wymagań świadczy przede wszystkim o możliwościach analitycznych, a nie o jego wpływie na zdrowie człowieka. Należy pamiętać o efekcie synergistycznym, ponieważ w środowisku w którym żyjemy występuję obecnie według CAS (Chemical Abstract Service) ponad 100 000 000 związków.

Możliwości analityczne to jedno, a koszty ekonomiczne i społeczne to drugie. Jako KIGPR w Polsce stanowczo przeciwstawiamy się tym tak radykalnym propozycjom.

Z poważaniem

Prof. Rajmund Michalski
Institute of Environmental Engineering, Polish Academy of Sciences
Skłodowska-Curie 34 Street, 41-819 Zabrze, Poland
tel. +48 32 2716481, fax. +48 32 2717470
e-mail: rajmund.michalski@ipispan.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4441-7409


To Whom It May Concern,

I am a professor of analytical chemistry and I work in the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. I am also a member of the Scientific Board of the National Economic Chamber of the Bottling Industry (Polish abbreviation: KIGPR https://kigpr.pl/) in Poland, whose President is Mr. Stanisław Bizoń. I have read the new proposal of EFSA (Re-evaluation of Bisphenol A (BPA)) with interest, and on behalf of KIGPR I would like to present our opinion on this subject.

The advances witnessed in the development of analytical chemistry and the knowledge of new chemical threats are impressive. Currently we practically determine everything and everywhere. One could, however, ask what we do it for and whether fascination with technical capabilities is more important than real threats posed by examined substances. Especially when it concerns such extremely low levels of concentration. The media thrive on sensational reports on “new” substances detected in various products or in the environment. If this is not accompanied by proper commentary, such information is mainly used to scare the society and to lobby for some profitable solutions. I wrote on this topic both in popular scientific press – for example in a journal published by KIGPR titled ”Źródło” [Spring] (Michalski R., Analytics capabilities and needs – We can determine everything everywhere, but for what? Źródło, 1/57, (2019), pp28-30, in Polish), as well as in the case of analyzing mineral water in prestigious international journals (Kończyk, J., Muntean, E., Gęga, J., Frymus, A., Michalski R., Inorganic anions and cations in selected European bottled waters, Journal of Geochemical Exploration, 197, (2019), 27-36) and (Michalski R., Jablonska-Czapla M., Szopa S., Łyko A., Analysis of Commercially Available Bottled Water in Poland,Environmental Engineering and Management Journal, 17/7, (2018), 1667-1677).

Concerning the new proposal of EFSA titled “Re-evaluation of Bisphenol A (BPA)” our opinion is as follows.

This very extensive, 428-page long (!!!) document contains a large amount of well documented data on bisphenol (toxicity, health hazards, appearance, determination, etc.). We do not question the contents of this work and the results obtained in it. However, as the National Economic Chamber of the Bottling Industry in Poland we express our concern that these new regulations will negatively affect the operations of not only our sector. For many years we have been observing the media campaign that associates negatively plastic packaging with various harmful substances, including microplastic and bisphenol. However, such substances are not only present in packaging, in fact they are everywhere, if we deploy sufficiently sensitive methods and analytical techniques. The change of the acceptable amount 100 000 times in comparison to the current requirements most of all shows analytical capabilities rather than influence on human health. We must bear in mind the synergy effect, because according to CAS (Chemical Abstract Service) there are over 100 000 000 chemical compounds in our environment.

Analytical capabilities are one thing, but we must not forget economic and social costs. As KIGPR in Poland we strongly oppose such radical proposals.

Yours faithfully

Prof. Rajmund Michalski
Institute of Environmental Engineering, Polish Academy of Sciences
Sklodowska-Curie 34 Street, 41-819 Zabrze, Poland
phone: +48 32 2716481, fax. +48 32 2717470
e-mail: rajmund.michalski@ipispan.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4441-7409