W imieniu organizacji sektora produkcji i przetwórstwa żywności zwracamy się z apelem do Pana Premiera pilne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych gwarantujących producentom, przetwórcom żywności i dystrybutorom żywności dostęp do energii elektrycznej, gazu i węgla w ilościach niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji, magazynowania i dystrybucji żywności i pasz.

Niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna, będąca efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę wymaga podejmowania niestandardowych działań w wielu obszarach. Najważniejszym jednak zadaniem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli i to w wielu wymiarach a jednym z nim jest bez wątpienia bezpieczeństwo żywnościowe.

Polska jako jeden z największych producentów żywności w UE jest nie tylko samowystarczalna pod tym względem, ale gwarantuje dostawy żywności do innych państw członkowskich. Jednak utrzymanie tej roli i pozycji wymaga zagwarantowania ciągłości produkcji a to z kolei związane jest z zapewnieniem dostaw energii podmiotom zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności oraz pasz.

W ostatnich miesiącach prowadzimy dialog z przedstawicielami rządu w tej sprawie, wskazując, iż przyjęte na przełomie roku rozporządzenia, regulujące wdrażanie ograniczeń w dostawach energii elektrycznej oraz poborze gazu ziemnego, oznaczają de facto wstrzymanie produkcji żywności. Zaproponowane rozwiązania przewidują co prawda zapewnienie minimalnego poboru mocy, ale poziom tej gwarancji uniemożliwia utrzymanie ciągłości funkcjonowania zakładów. To z kolei, oprócz wskazywanego już zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego państwa, może zdestabilizować rynek rolny, znacząco pogarszając sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.

Dziękując za gotowość do rozmowy oraz otwartość na przedstawiane argumenty i informacje (w trakcie prowadzonych rozmów przedstawialiśmy szczegółowe analizy, bazujące na konkretnych przykładach zakładów z wielu branż), pragniemy zwrócić jednakże uwagę na konieczność pilnego zakończenia prac i wdrożenia postulowanych przez nas zmian, jeszcze przed sezonem jesienno-zimowym.

Dostęp do energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla jest kluczowy na wielu etapach hodowli roślin i zwierząt oraz produkcji żywności, realizowanych zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego, gwarantując polskim konsumentom nieprzerwany dostęp do bezpiecznej i jakościowej żywności. Potencjalne ograniczenia w dostępie do żywności mogą być powodem paniki i niepokojów społecznych oraz pogłębić destabilizację państwa i gospodarki w przypadku wystąpienia przerw w dostawach energii.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku żywności, długotrwałe przerwy w dostawie prądu i gazu mogą generować zagrożenia sanitarne, związane z psuciem się dużych partii żywności oraz brakiem możliwości zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu oraz odpowiednich warunków uboju zwierząt dostarczonych do ubojni (tym samym prowadzić do nadmiernego ich cierpienia i śmierci w sposób niekontrolowany).

Branża rolno-spożywcza już od kilku lat wskazuje, że niezakłócona produkcji żywności stanowi istotny element bezpieczeństwa państwa i musi podlegać ochronie w przypadkach wystąpienia ograniczeń w dostawach energii. Przypominamy, że naszym podstawowym postulatem jest uwzględnienie wszystkich obiektów produkcyjnych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w grupie obiektów, które powinny być chronione przed ograniczeniami w dostawach energii między innymi poprzez zapewnienie minimalnej mocy poboru na poziomie nie niższym niż 80% wartości mocy zamówionej.

Liczymy na zrozumienie i wsparcie Pana Premiera dla szybkiego wdrożenia postulowanych przez nas zmian. Jednocześnie wyrażamy pełną gotowość do udziału we wszelkich niezbędnych pracach związanych z powyższym tematem.

Z poważaniem w imieniu organizacji:
Waldemar Broś, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Dariusz Lizak, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
Witold Choiński, Związek Polskie Mięso
Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Andrzej Gajowniczek, Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
Dariusz Goszczyński, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
Barbara Groele, Krajowa Unia Producentów Soków
Marcin Hydzik, Związek Polskich Producentów Mleka
Andrzej Kuczyński, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
Agnieszka Maliszewska, Polska Izba Mleka
Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
Andrzej Olkowski, Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich
Monika Piątkowska, Izba Zbożowo Paszowa
Wiesław Różański, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego