butelka2

Statut Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy"

 


  

                 STATUT  KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
                        „PRZEMYSŁ ROZLEWNICZY
 
Tekst jednolity Statutu został zatwierdzony Uchwałą  nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia  w dniu 08.12.2015.
Postanowienie Sądu Rejestrowego  dla m.stoł. Warszawy  z dnia  04.02.2016
Sygn.sprawy : WA.XII NS - REJ.KRS / 001470 /16 /741                           
 
 
 
                                    Rozdział I
                                               Część ogólna
 
                                                        § 1
 
1.   Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” działa na podstawie ustawy z dnia 30
      maja1989 roku o Izbach Gospodarczych (Dz.U.09.84.710 t.j) oraz niniejszego statutu.
2.   Izba ma siedzibę w mieście stołecznym Warszawie.
3.   Izba obejmuje  swoim działaniem  obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
                                                        § 2
 
Izba jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:
 
1.   produkcji   wód, napojów i soków w opakowaniach jednostkowych .
2.   handlu tymi produktami,
3.   przemysłu towarzyszącego rozlewnictwu  i  w  usługach na rzecz produkcji i eksportu produktów
      wymienionych w pkt.1.
 
                                                         § 3
 
Izba posiada osobowość prawną, ma prawo nabywania i zbywania majątku oraz zaciągania zobowiązań.
 
                                                         § 4
 
Izba używa następujących pieczęci:
 
1.   Pieczęć okrągła z napisem w otoku: Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”.
2.   Pieczęć podłużna adresowa.
 
                                                        § 5
 
1.   Izba może tworzyć wspólne struktury z innymi organizacjami o podobnym celu i kierunku
      działania.
2.   Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym
     zakresie działania.
3.   Izba może tworzyć oddziały terenowe i przedstawicielstwa oraz  komisje i sekcje.
 
                                                        § 6
 
Izba  nie  ma  uprawnień władczych , a jej  działalność  nie  może  naruszać  suwerenności członków ani ingerować w ich sprawy wewnętrzne.
 
                                                  Rozdział II
                                          Cel i działania Izby
 
                                                        § 7
 
Celem   Izby jest w szczególności:
 
  1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, zwłaszcza                                
      wobec organów władzy publicznej  i samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych a
      także  wobec innych  organizacji,  w tym zagranicznych.
 2.  Popieranie rozwoju produkcji wód, napojów i soków w opakowaniach jednostkowych, handlu
      nimi,   ochrona interesów przedsiębiorcówzrzeszonych w Izbie i podejmowanie działań na rzecz
      ich  integracji.
  3. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności
      opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
  4.Uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w pracach legislacyjnych oraz
      wyrażanie, w imieniu członków Izby, opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do
      funkcjonowania gospodarki.
  5. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia
      działalności gospodarczej.
  6. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i
      technologicznych oraz wyrażanie opinii o staniebranży napojowej w Polsce.
  7. Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także
       w zakresie handlu i dostępu do sieci dystrybucyjnych.
  8. Oddziaływanie na poprawę jakości wód, napojów i soków produkowanych wopakowaniach
       jednostkowych.
  9.  Udzielanie członkom pomocy związanej z ich działalnością produkcyjną i handlową.
10. Pomoc zrzeszonym członkom w doskonaleniu i intensyfikacji produkcji.
11. Promocja eksportu wód, napojów i soków produkowanych w opakowaniachjednostkowych.
12. Współpraca z grupami producentów rolnych na rzecz dostosowywania produkcji, przetwórstwa
       i handlu do wymogów rynku, w szczególności w zakresie ilości i jakości produktów.
13. Rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego.
14. Wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej.
15. Wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz uchwałami organów
       statutowych Izby.
16. Wspieranie samorządów w budowaniu marek lokalnych i regionalnych, zwłaszcza w oparciu o
      wody źródlane i mineralne.
17. Pomoc osobom młodym w wejściu na rynek pracy, aktywizacja zawodowa osób trwale
      bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, promowanie mobilności zawodowej, w tym
      transgranicznej.
18. Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową,
      psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych
      poprzez: edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości.
19. Integrowanie różnych środowisk lokalnych wokół problemów dzieci, młodzieży, osób
      niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz niesienie pomocy
      potrzebującym.
 20.Integracja różnych środowisk wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych,
      uczestnictwo w rozwoju i budowie społeczeństwa obywatelskiego.
 21. Wspieranie turystyki, sportu, kultury i dziedzictwa historycznego we wszelkich aspektach. 
 22. Promowanie oszczędności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekologii  oraz idei
       zrównoważonego rozwoju.
 23. Prowadzenie działalności szkoleniowej, zwłaszcza w kontekście aktywizacji zawodowej oraz
       edukacji ekologicznej.
 24. Promocja zdrowego stylu życia oraz zdrowego żywienia.
 
                                                       § 8
 
Izba realizuje cele i zadania statutowe poprzez:
 
  1. Świadczenie na rzecz członków pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej w zakresie
      zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych.
  2. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami  administracji rządowej i samorządowej oraz
      organizacjami społeczno-zawodowymi.
  3. Tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej.
  4. Inicjowanie oraz wspieranie działań zmierzających do doskonalenia jakości oraz rozwijania
       techniki i ekonomiki produkcji.
  5. Podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości oraz promowania spełniających wymogi
       jakościowe wód, napojów i soków produkowanych w opakowaniachjednostkowych.
  6. Inspirowanie działalności marketingowej i promocyjnej , między innymi poprzez organizowanie
       wystaw i targów.
  7. Informowanie członków o wymogach rynku Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Handlu.
  9. Rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami, działającymi w branży napojowej.
10. Analizowanie i opiniowanie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej
      przemysłu rozlewniczego, udział w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych w tym
      zakresie oraz występowanie z inicjatywą wydania lub zmiany przepisów dotyczących przemysłu
      rozlewniczego.
11. Występowanie z inicjatywą powierzenia Izbie przez Radę Ministrów lub odpowiedniego ministra,
       w drodze rozporządzenia, wykonywania niektórych zadań w zakresie działalności określonej
       statutem, zastrzeżonej w przepisach prawa dla administracji państwowej.
12. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
13. Delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji państwowej.
14. Ustanawianie ekspertów Izby w dziedzinach związanych z produkcją wód, napojów i soków
       w opakowaniach jednostkowych.
15. Tworzenie warunków do rozstrzygnięcia sporów w drodze postępowania polubownego
       i pojednawczego przez Radę Nadzorczą Izby.
 
                                                        § 9
 
  1. Izba  może  prowadzić  działalność gospodarczą , zwłaszcza  o charakterze usługowo-
      handlowym, projektowym, konsultacyjnym, informacyjnym  i  szkoleniowym, na podstawie
      ogólnie obowiązujących przepisów. Działalność ta nie może kolidować z działalnością
      podmiotów zrzeszonych w Izbie. Dochody z tej działalności będą przeznaczone na cele
      statutowe Izby.
  2. Działalność  Izby  może polegać  na tworzeniu  wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo
      zakładów , na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
  3. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji zadań statutowych Izby i nie może być
      przeznaczony do podziału pomiędzy jej członków.
 
 
                                                  Rozdział III
 
                              Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 
                                                        § 10
 
Członkami Izby są:
 
1. Członkowie zwyczajni – przedsiębiorcy wymienieni  w  § 2 statutu.
2. Członkowie honorowi.
3. Członkowie wspierający.
 
Podstawową formą przynależności do Izby jest członkostwo zwyczajne i honorowe.
 
                                                         § 11
 
1. Założyciele Izby z chwilą złożenia podpisu na statucie stają się jej członkami z mocy prawa.
2. Przedsiębiorcy wymienieni w § 2 statutu przystępujący do Izby składają pisemną deklarację
     i stają się członkami zwyczajnymi z chwilą podjęcia przez Zarząd Izby decyzji o ich przyjęciu oraz
     po wpłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.
3.  Wysokość wpisowego określa Zarząd. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
4.  Deklaracja w sprawie członkostwa w Izbie powinna być podpisana przez osoby uprawnione do
     reprezentowania przedsiębiorcy. Do deklaracji należy dołączyć zgodę odpowiedniego organu
     przedsiębiorcy jeżeli w świetle obowiązujących przedsiębiorcę przepisów (np. umowa spółki lub
     statut) zgoda taka jest wymagana. 
5. Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd Izby. O swojej decyzji Zarząd
     powiadamia Radę Nadzorczą.
6. Zarząd może odmówić przyjęcia na członka Izby w przypadku nie spełniania wymogów
    określonych w  § 2 statutu. Odmowa przyjęcia  następuje w formie pisemnej i wymaga
    uzasadnienia.
7. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby zainteresowanemu przysługuje prawo
    pisemnego odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji
    Zarządu.
 
                                                         § 12
 
1. Status Członka Honorowego Izby nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.
2  Członkiem Honorowym Izby może być wyłącznie osoba fizyczna.
3. Członek Honorowy Izby jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.
 
                                                         § 13
 
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna która zadeklarowała
    wsparcie finansowe na rzecz Izby i jest zainteresowana jej działalnością.
2. Członek wspierający może uczestniczyć w działalności Izby z głosem doradczym.
3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający może również wspierać działalność Izby w każdy inny sposób – zgodnie
    z obowiązującymi przepisami.
5. Członek wspierający nie musi spełniać warunków określonych  w § 2.
6. Szczegółowe zasady przyjmowania członków wspierających , ich uprawnienia i minimalną kwotę
    wsparcia ustala Zarząd. Członek wspierający ustala z Zarządem sposób wspierania Izby i składa
    pisemną deklarację odnośnie oferowanej pomocy.
 
                                                          § 14
 
Członek Izby jest uprawniony do:
 
1. Udziału w Walnych Zgromadzeniach i wszystkich formach działalności Izby.
2. Realizowania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Izby.
3. Inspirowania statutowych działań Izby, występowania do jej władz z wnioskami i postulatami.
4. Korzystania ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminem.
 
                                                         § 15
 
Członek Izby jest zobowiązany do:
 
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Izby.
2. Regularnego wnoszenia na rzecz Izby uchwalonych składek i opłat. Składki mogą być płacone
    w dwóch ratach - pierwsza do końca czerwca a druga do końca grudnia.
3. Aktywnego udziału w pracach Izby.
4. Dbania o dobre imię Izby i przestrzegania uznanych norm współżycia społecznego oraz zasad
    etyki w działalności gospodarczej.
 
                                                         § 16
 
1. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki członka Izby
    osobiście lub poprzez pełnomocnika.
2. Przedsiębiorcy będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
    osobowości prawnej wykonują swoje prawa i obowiązki członka Izby przez osoby uprawnione do
    reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub przez pełnomocnika. Jeżeli do
    reprezentowania przedsiębiorcy uprawnionych jest kilka osób działających łącznie, organ
    zarządzający przedsiębiorcy zobowiązany jest do wskazania na piśmie jednej osoby, która
    będzie wykonywała prawa i obowiązki członka Izby w imieniu tego przedsiębiorcy.
3. Pełnomocnik składa w Izbie pisemne pełnomocnictwo z podpisem osób upoważnionych do
    reprezentowania przedsiębiorcy.
4. Pełnomocnik bierze udział w Walnych Zgromadzeniach orazmożebyć wybranym do władz Izby.
5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 i 2  ma prawo dokonać zmian pełnomocnictwa.
6. W  Walnym Zgromadzeniu każdy członek Izby dysponuje jednym głosem.
 
                                                          § 17
 
Członkostwo w Izbie ustaje w  wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby, zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
2. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Izby z powodu:
      a)  Utraty przez członka statusu przedsiębiorcy lub zaprzestania prowadzenia przez niego
           działalności określonej w § 2 statutu.
      b)  Śmierci członka  -  osoby fizycznej.
3.  Wykluczenia.
 
                                                           § 18
 
1. Wykluczenia członka dokonuje Rada Nadzorcza Izby na wniosek Zarządu.
2. Członek Izby może być wykluczony z powodu:
    a) Nie stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Izby.         
    b) Nie regulowania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez władze Izby
         w wyznaczonym terminie.
    c)  Działania na szkodę Izby lub jej interesów a także interesów innych członków Izby.
3. Wykluczenie członka z powodu nie opłacania składek członkowskich lub innych opłat może
    nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich uiszczenia.
4. Od uchwały Rady Nadzorczej wykluczającej z Izby przysługuje wykluczonemuodwołanie do
    Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
5. O ponownym przyjęciu członka wykluczonego z przyczyn określonych w ust. 2 lub członka, który
    wystąpił dobrowolnie decyduje Rada Nadzorcza.
 
                                                           § 19
 
Członkowie, których członkostwo ustało z powodów określonych w § 18 nie mają praw do majątku Izby,
ani też nie otrzymują zwrotu wpłaconych składek.
 
                                                      Rozdział IV
  
                                                     Władze Izby
 
 
                                                           § 20
 
Władzami Izby są:
 
1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.
 
                                                       Rozdział V
   
                                Walne Zgromadzenie Członków Izby
 
 
                                                           § 21
 
1. Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”) jest najwyższą
    władzą Izby.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne oraz nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Izby bądź
    w miejscu wskazanym każdorazowo w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
    a) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi.
    b) z głosem doradczym –  członkowie wspierający.
4. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście, przez upoważnionych
    przedstawicieli lub pełnomocników.
 
                                                            § 22
 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – sprawozdawczo-wyborcze , zwoływane jest przez Zarząd
    co cztery lata.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  – sprawozdawcze , zwoływane jest przez Zarząd raz
    w roku w terminie do 30 kwietnia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub
    z inicjatywy Rady Nadzorczej oraz na żądanie jednej trzeciej członków .
4. O terminie, miejscu  i  porządku obrad Walnych Zgromadzeń, członkowie Izby powinni być
     powiadomieni listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu tygodni
    od  daty zgłoszenia w/w wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. W przypadku gdy Zarząd Izby nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, do jego  zwołania
     upoważniona jest Rada Nadzorcza Izby w trybie określonym w ustępie 4. 
 
 
                                                           
                                                            § 23
 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, za
    wyjątkiem uchwał  dotyczących wyboru władz oraz  rozwiązania i likwidacji Izby, które wymagają
    bezwzględnej większości 2/3 głosów,  obecnych na  Zgromadzeniu członków.
 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
 
 
                                                            § 24
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 
   1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby, sprawozdania
      finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z
      wykonywanych przez nich obowiązków.
  2. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
  3. Uchwalanie regulaminów pracy Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  4. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej (diety).
  5. Uchwalanie wieloletnich programów działania Izby.
  6. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjnie
      jednostek Izby, a także prowadzenia działalności gospodarczej.
  7. Uchwalanie statutu Izby i jego zmian.
  8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wykluczenia członka.
  9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby jeżeli jej dalsze działanie nie będzie uzasadnione.
10. Inne  sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zarządu Izby.
  
 
                                                       Rozdział VI
 
                                                  Rada Nadzorcza
 
                                                            § 25
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 10-15 osób. Wyboru  Członków  Rady Nadzorczej dokonuje  Walne
     Zgromadzenie z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Izby albo ich
     pełnomocników. Liczebność Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowy tryb wyborów Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne
     Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
3. Kadencja Rady Nadzorczej  trwa 4 lata.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje z chwilą:
     a) Odwołania.
     b) Złożenia pisemnej rezygnacji.
     c) Upływu kadencji.
     d) Śmierci członka Rady Nadzorczej.
5. Każdemu członkowi Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu jednego
     kandydata do Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona przewodniczącego,
    wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
7. Rada Nadzorcza może powołać Prezydium Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace osobiście.
9. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, organ ten ma
    prawo dokooptowania członków z nieograniczonej ilości kandydatów. Liczba dokooptowanych
    członków nie może przekroczyć 1/3  stanu wymienionego w ustępie 1.
 
                                                             § 26
 
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie mniej niż 4 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek
    Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu powinien być wskazany termin, miejsce posiedzenia
    i porządek obrad. Zawiadomienie powinno być wysłane pocztą elektroniczną na 14 dni przed
    terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zmiany w porządku obrad mogą byćwprowadzone
    tylko w sytuacji kiedy na posiedzeniuobecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz kiedy
    wszyscy w drodze  jednomyślnego głosowania zaakceptują propozycje zmian.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady a w przypadku jego
    nieobecności w kolejności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący jest zobowiązany do zwołania Rady Nadzorczej
    w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku przez uprawnione osoby.
 
                                                             § 27
 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Rady
z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 statutu.
 
                                                             § 28
 
1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne, za wyjątkiem spraw osobowych,
    w których głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
2. W przypadku zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym  o przyjęciu
    wniosku decyduje Rada zwykłą większością głosów. Zapis ten nie dotyczy spraw wymienionych
    w ust. 1.
                                                             § 29
 
1. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy glosowali przeciwko uchwale mają prawo zgłosić zdanie
    odrębne i uzasadnić je na piśmie w  terminie trzech dni od daty posiedzenia.
2. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
  
                                                             § 30
 
W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Radę reprezentuje Przewodniczący
 bądź Wiceprzewodniczący, lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego.
 
                                                              § 31
 
W posiedzeniach  Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu z głosem doradczym.
 
                                                              § 32
 
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 
    a)  Stały nadzór nad działalnością Izby.
    b)  Wybór , odwołanie oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
    c)  Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
    d)  Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
          Zgromadzenia.
    e)  Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z zastrzeżeniem §18 ust. 3
     f)   Opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Izby , sprawozdania finansowego za ubiegły
          rok obrotowy oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium   członkom Zarządu z
          wykonywanych przez nich obowiązków.
    g)  Ustalanie  wysokości  składek członkowskich. Uchwała ustalająca roczną wysokość składki
          musi zostać podjęta najpóźniej do końca grudnia  roku poprzedzającego rok na który ustala
          się  składkę.
    h)  Zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Izby.
     i)   Wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości.
     j)  Uchwalanie regulaminów funduszy celowych,
    k)  Powoływanie ekspertów i rzeczoznawców Izby,
     l)  Dokonanie bieżących i okresowych kontroli działalności Izby.
 
2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby.
 
 
                                                        Rozdział VII
 
                                                            Zarząd
 
                                                              § 33
 
1. Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby, kieruje jej bieżącą działalnością, zarządza całym
    majątkiem i reprezentuje Izbę na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z  3 - 7  członków w tym  Prezesa Zarządu.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Członków Zarządu  powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu organizuje prace Izby, kieruje pracami Zarządu, wykonuje zadania zgodnie ze
    statutem i uchwałami organów statutowych.
6. Prezes  Zarządu   oraz członkowie Zarządu nie muszą być członkami  Izby.
7. Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, pełnią swoje funkcje nie etatowo i nie
    pobierają wynagrodzenia, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
8.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. W przypadku jego nieobecności wiceprezes lub inny
    członek Zarządu wskazany przez Prezesa lub w kolejności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 
 
                                                               § 34
 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 
  1. Prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizacja jej budżetu.
  2. Zarządzanie majątkiem Izby.
  3. Organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby.
  4. Organizacyjne przygotowanie posiedzeń organów statutowych Izby.
  5. Zapewnienie realizacji uchwał i decyzji organów Izby.
  6. Reprezentowanie Izby na zewnątrz oraz udzielanie pełnomocnictw do działania w  imieniu Izby.
  7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Izby.
  8. Tworzenie biur i innych jednostek organizacyjnych Izby z uwzględnieniem postanowień § 24
      pkt.6 Statutu Izby.
  9. Powoływanie sekcji specjalistycznych, komisji  i  zespołów problemowych.
10. Prowadzenie rejestru członków Izby.
11. Przyjmowanie nowych członków.
12. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w branży rozlewniczej w porozumieniu z Radą
      Nadzorczą.
13. Realizacja celów statutowych Izby wymienionych w paragrafie 7 Statutu.
 
 
                                                              § 35
           
Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub 
2 członków Zarządu łącznie.
 
 
                                                           Rozdział VIII
 
                      Sekcje specjalistyczne. Komisje i zespoły problemowe.
 
 
                                                               §36
 
1. W ramach Izby mogą być tworzone, na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą,sekcje
    specjalistyczne.
2. Decyzje w sprawie powołania sekcji specjalistycznej – na wniosek co najmniej 15
    zainteresowanych członków Izby – podejmuje Zarząd. Odwołanie od decyzji Zarządu w tych
    sprawach rozpatruje Rada Nadzorcza.
3. Pracami sekcji specjalistycznych kierują przewodniczący poszczególnych sekcji powołani przez
    Zarząd.
4. Sekcje mają prawo zgłaszania swoich kandydatów do organów statutowych Izby.
 
 
                                                                §37
 
1. Zarząd Izby może zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zgromadzenie, stosownie do
    potrzeb, powoływać stałe i doraźne komisje i zespoły problemowe.
2. Zadaniem komisji i zespołów problemowych jest rozwiązywanie określonych problemów oraz
    podejmowanie  inicjatyw  w  sprawach   związanych bezpośrednio z działalnością
    poszczególnych komisji .
3. W skład komisji i zespołów problemowych wchodzą przedstawiciele członków Izby posiadający
    odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.
4. Zarząd Izby może podjąć decyzję o włączeniu w skład komisji i zespołów problemowych
    naukowców i praktyków, specjalizujących się w  rozwiązywaniu określonych zagadnień.
5. Zakres działalności, szczegółową strukturę oraz kierunki działania komisji i zespołów
    Problemowych     określają regulaminy tych komisji  zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
 
 
                                                             Rozdział IX
 
                                            Jednostki organizacyjne Izby
 
 
                                                               §38
 
1. Dla wykonywania zadań statutowych Izba tworzy strukturę organizacyjną, na którą składają się
     biura i inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie. Uchwały w sprawie
     powoływania i likwidacji tych jednostek podejmuje Walne Zgromadzenie.
2. Zasady działania oraz strukturę organizacyjną biur i innych jednostek wyodrębnionych określa
     regulamin organizacyjny, który zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu
 
 
                                                                § 39
 
1. Do kierowania działalnością biur i innych jednostek wyodrębnionych Zarząd może powołać
    dyrektora Izby.
2. Dyrektor administruje majątkiem, organizuje prace biura Izby oraz kieruje wszelkimi jej sprawami.
3. Zarząd udziela dyrektorowi szczególnych pełnomocnictw do podejmowania czynności
     związanych z działalnością biura.
4. Dyrektor uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Izby z głosem doradczym.
 
 
                                                          Rozdział X
 
                                                        Majątek Izby 
             
                                                                § 40
 
Majątek Izby powstaje:
 
1. Ze składek członkowskich.
2. Z zapisów, darowizn, spadków i subwencji.
3. Z wpływów z działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku Izby.
4. Z wpłat z krajowych i zagranicznych funduszy celowych.
5. Z pomocy finansowej i rzeczowej członków wspierających.
 
                                                                 § 41
 
1. Budżet Izby na rok kalendarzowy uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Na budżet Izby składają się także wyniki działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych,
    działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego.
3. W przypadku rozszerzenia w ciągu roku kalendarzowego działalności Izby, wymagającej
    zwiększenia budżetu, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt stosownych zmian
    w budżecie.
 
                                                                 § 42
 
Zasady świadczenia bezpłatnych i odpłatnych usług członkom Izby określa Rada Nadzorcza
na wniosek  Zarządu.
 
 
                                                               Rozdział  XI
 
                                          Zmiana statutu i rozwiązanie Izby
 
 
                                                                 
                                                                  § 43
 
Uchwały w sprawie zmian statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie zgodnie
z postanowieniami § 23.1.
 
                                                                  § 44
 
W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby, może się ona przekształcić organizacyjnie
bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.
 
                                                                   § 45
 
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie
cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Likwidator po zakończeniu czynności związanych z likwidacją
Izby przekazuje do Sądu Gospodarczego wniosek o wykreślenie jej  z rejestru.
 
 
 
 
Jednolity tekst Statutu został zatwierdzony Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia
 w dniu 08.12.2015
 
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 04.02.2016
Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/001470/16/741