butelka2

Aktualności

Poniedziałek, 05 grudnia 2016

Wniosek do GIS dotyczący zmiany Rozporządzenia w sprawie naturalnych wód mineralnych , wód źródlanych i wód stołowych.

Szanowna Pani Dyrektor                                                                                Warszawa 23.11.201
Departamentu Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Maria Suchowiak
Główny Inspektorat Sanitarny
Ul. Targowa 65
03-729 Warszawa

 

                                  Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy".

                                Propozycja zmian do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie

                                naturalnych wód mineralnych , wód źródlanych i wód stołowych.

 

Szanowna Pani Dyrektor

 

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" , powołując się na „Ustawę o izbach gospodarczych”  z dnia 30 maja 1989 roku , a w szczególności na artykuły 2-5 ,  umożliwiające naszej  organizacji wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki , uczestniczenia w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzonej przez członków Izby działalności gospodarczej , zgłasza wniosek o dokonanie zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych , wód źródlanych i wód stołowych. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentując  interesy zrzeszonych Przedsiębiorców, dokonała  w ciągu kilku miesięcy bieżącego roku szeregu konsultacji z całym środowiskiem a także z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. W wyniku tych konsultacji składamy następujące propozycje zmian: 

1. Do załącznika nr 5 Rozporządzenia , punkt 10 tabeli. 

Rekomendacja
- Wprowadzić ograniczenie stosowania zapisu „zawiera żelazo    Fe (II)> 1 mg/l tylko do wód wysoko nasyconych CO2 . 

Komentarz – żelazo dwuwartościowe jest korzystną i łatwo przyswajalną dla organizmu formą tego pierwiastka. Z drugiej jednak strony, bardzo łatwo przechodzi w formę żelaza trójwartościowego  (dotyczyć to może  np. wód niegazowanych i słabiej nasyconych  CO2 ) , dając osad który organoleptycznie jest  nie do zaakceptowania przez konsumenta. 

2. Do propozycji PZH wygłoszonych na konferencji KIGPR  w sprawie ograniczenia pojemności opakowań dla naturalnych wód mineralnych do max 1,5 litra.

Rekomendacja – nie ograniczać w przyszłości pojemności opakowań dla naturalnych wód mineralnych do poziomu poniżej 2 litrów. 

 Komentarz –  propozycja   ograniczenia pojemności butelek poniżej 2 litrów wydaje się być przesadna. Argument dotyczący zabezpieczenia stabilności składu mineralnego naturalnych wód mineralnych nie jest zagrożony, na co  wskazuje praktyka producentów stosujących opakowania o pojemności 2 litrów. 

3. Do § 7.3 Rozporządzenia (znakowanie etykiet)

Rekomendacja I– obligatoryjne  umieszczenie wytłuszczonej nazwy ujęcia wody  i miejscowości w polu głównym etykiety – pod nazwą handlową (wymyśloną) – bez  konieczności stosowania wymogu wielkości czcionki (1.5 razy większej ). 

Komentarz do I – istnieją praktyczne trudności z umieszczeniem tak dużego oznaczenia i organizowaniem koniecznych zapisów na etykiecie. 

Rekomendacja II – doprecyzowanie przepisów w zakresie oznaczenia miejsca pochodzenia naturalnej wody mineralnej. 

Komentarz do II – propozycja ta łączy zgłaszane przez producentów postulaty w taki sposób, aby konsument nie był wprowadzany w błąd , w sytuacji kiedy pod tą samą nazwą handlową lub nazwą firmy, jest produkowana woda z różnych ujęć oraz w różnych miejscowościach. 

4. Do Załącznika nr 1 punkt 14 Rozporządzenia

Rekomendacja I – podniesienie górnego limitu azotanów  w naturalnych wodach mineralnych i źródlanych do  25 mg / l 

Komentarz do I - dotychczasowy limit mocno odbiega od ograniczeń wynikających z dyrektywy europejskiej (50 mg / l ) i w pewnym sensie dyskryminuje niektóre  podmioty polskie ; z drugiej jednak strony ostrzejsze wymagania stosowane w polskiej legislacji przemawiają na rzecz wyższej jakości polskich wód , co jest wartością samą w sobie,  więc stąd istnieje potrzeba rozsądnego kompromisu.  

Rekomendacja II – w przypadku braku zgody na podniesienie limitu azotanów do poziomu wymienionego wyżej, wprowadzić zapis obligujący producenta do udokumentowania , że azotany są  składnikiem naturalnego pochodzenia. 

Komentarz do II – Pierwszym wskaźnikiem zanieczyszczenia wód jest współobecność azotynów (tzw. świeże zanieczyszczenie),  stąd uważamy , że trzeba dać szansę producentom polskim, szczególnie tym którzy mają ulokowaną produkcję na dziewiczo czystych terenach, bez upraw rolniczych np.  w zakładach zlokalizowanych w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. 

5. Nowe propozycje zmian w nazwie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Rekomendacja I- Wprowadzenie do nazwy Rozporządzenia  Ministra Zdrowia terminu „opakowania jednostkowe” w celu jednoznacznego określenia ,że dotyczy ono wszystkich wód w opakowaniach jednostkowych (butelkach). Byłby to powrót do nazwy Rozporządzenia z roku 1997. 

Komentarz – Rozporządzenie w obecnej formie stwarza pole do nadużyć polegających na produkcji wody w butelkach bez przestrzegania niektórych przepisów Rozporządzenia a więc bez ograniczeń dotyczących uczciwych producentów. Sytuacja ta prowadzi do podważania zasady równości wobec prawa. Praktycznie wystarczy nie informować na etykiecie butelki ,że mamy do czynienia z wodą  mineralną , źródlaną czy też stołową  i nie będziemy musieli stosować się do przepisów Rozporządzenia.


Rekomendacja II – w przepisach ogólnych (Rozdział 1 , §1)  Rozporządzenia, dodać informację ,że nie dotyczy ono produkcji  wód leczniczych oraz napojów. Ta informacja nie wymaga komentarza. 

6. Wprowadzenie do tekstu Rozporządzenia  nowych określeń.

Rekomendacja - wprowadzenie oznaczenia „woda lekko gazowana” oraz „woda silnie gazowana”. 

Komentarz – wprowadzenie tych określeń usankcjonowało by stosowaną przez wielu producentów praktykę , co do której brak jest jednoznacznej oceny w instytucjach kontrolujących znakowanie żywności. Z naszej praktyki wiemy ,że takie oznaczenia zostały zaakceptowane przez konsumentów i nie wprowadzają ich w błąd.  

7. Wprowadzenie do § 20.2 Rozporządzenia, dodatkowego określenia informującego  o       charakterystycznych dominujących składnikach.

Rekomendacja I - Wprowadzić doprecyzowanie zapisu : dopuszczalne odchylenia zawartości charakterystycznych dominujących składników mogą wynosić nie więcej niż +/- 20 %. Aktualny zapis brzmi: „dopuszczalne odchylenia zawartości charakterystycznych składników mogą wynosić nie więcej niż +/- 20 %”.   

Komentarz do I – składniki mineralne  występują w zróżnicowanych ilościach, charakterystycznych dla danej wody. Niewielkie naturalne wahania bardzo niskich zawartości niektórych mikroelementów , nie wpływają na pogorszenie jakości wody. Często dokładność oznaczenia analitycznego jest wyższa niż +/-20% deklarowanej zawartości pierwiastka. Wprowadzenie doprecyzowania, że tolerancja +/- 20 % dotyczy składników dominujących  w danej wodzie wyeliminuje te  problemy . 

8. Zmienić całkowicie brzmienie § 10 ust.2) Rozporządzenia.

Rekomendacja I - Wprowadzić  zapis:

Wody źródlane w ujęciu i w opakowaniu jednostkowym powinny spełniać wymagania dotyczące  pierwotnej czystości oraz zawartości składników potencjalnie toksycznych, takie same jak  wymagania określone dla naturalnych wód mineralnych ujęte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. 

Komentarz do I – Wody źródlane charakteryzują się  wysoką pierwotną czystością fizyko-chemiczną i mikrobiologiczną oraz stabilnością składu. Pochodzą z udokumentowanych ujęć głębinowych  i są poddawane  okresowej ocenie PZH.

Porównywanie wymagań dla wód źródlanych do wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wodociągowej) jest krzywdzące dla producentów wód  źródlanych. Brzmienie § 10. ustęp 2) jest też  często mylnie interpretowane przez środki masowego przekazu , co rodzi wiele niepotrzebnych konfliktów pomiędzy producentami wód źródlanych a  firmami wodociągowymi.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Bizoń
Prezes Zarządu KIG”PR” 

wróć do listy aktualności